Friday, May 3, 2024

Castellum reviderar utdelningspolicy1 dag innan rapporten för januari - mars släppte Castellum ett pressmeddelande att bolaget ska revidera sin utdelningspolicy. Det är såklart goda nyheter och aktien borde gå kraftigt upp kommande veckorna. Många valde att sälja hela sitt innehav i bolaget på grund av inställd utdelning. Nu när den är snart tillbaka, kommer gamla aktieägare tillbaka? Pressmeddelande vi fått:

Castellums styrelse har fattat beslut om en revidering av de finansiella målen och utdelningspolicyn. Det nya övergripande finansiella målet är avkastning på eget kapital om minst 10 procent. Den nya utdelningspolicyn innebär att utdelningen ska uppgå till minst 25 procent av förvaltningsresultatet.

Sedan inledningen av 2023 har Castellum vidtagit en rad åtgärder för att möta den snabbt förändrade kapitalmarknaden. Bolaget har sedan dess genomfört en aktieemission om 10 mdkr, sålt fastigheter för 6,5 mdkr och pausat utdelningen för att stärka sin finansiella ställning. Det har resulterat i minskad nettoskuld med 16 mdkr, sänkt belåningsgrad till 38 procent och skapat tillgänglig likviditet om 25 mdkr.

”Konjunkturosäkerheten består men Castellum står nu stadigt och har alla möjligheter att fortsätta sin tillväxtresa genom egen projektutveckling och förvärv. Målet om 10 procent årlig avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel införs för att tydliggöra hur Castellum arbetar med kapitaleffektivitet, fokus på lönsamhet och långsiktiga perspektiv. Den justerade utdelningspolicyn möjliggör en större årlig investeringsvolym för att skapa aktieägarvärde utan att äventyra vår finansiella ställning”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

Vår strategi att utveckla vår portfölj mot högre kvalitet och densitet i nordiska tillväxtregioner kvarstår. Bolaget har en projektportfölj på över 40 mdkr som vi räknar med att kunna utveckla under lång tid med god avkastning till låg risk”, säger Joacim Sjöberg, vd för Castellum AB.

De tidigare målen att förvaltningsresultatet per aktie årligen ska öka med 10 procent per år och att nettoinvesteringar ska uppgå till 5 procent av fastighetsvärdet utgår. Den tidigare utdelningspolicyn innebar att utdelningen skulle uppgå till minst 50 procent av förvaltningsresultat före skatt.

Castellums finanspolicy behålls oförändrad vilket innebär att räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 3 gånger och belåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 40 procent.

Castellum är mitt största innehav i portföljen och det är för att jag tror mest på bolaget över en längre period jämfört med andra aktier. Det känns tryggast för mig och jag har betalat bra pris per aktie. När utdelningen kommer tillbaka så borde det vara 2-3% på dagens kurs. Lägre än tidigare, men hellre att Castellum förvaltar pengarna än jag själv.

Två Månadslöner

No comments:

Post a Comment